På ordinær generalforsamling 23.april 2009 ble det i sak 10 fattet vedtak om oppmåling av samtlige boenheter/leiligheter og forretningslokaler i borettslaget med bakgrunn i ny standard for arealmåling, NS3940, (v.2007).    

Bakgrunnen for vedtaket er at boareal, (BOA), har vært og er standard begrep for arealoppmåling i Havebyselskapet. Nye regler for arealoppmåling trådte i kraft 1.januar 2008. De nye arealbegrepene er et resultat av en ny standard for arealmåling, NS3940. Målereglene er tatt inn i de nye retningslinjene for markedsføring av boliger som er til salgs. Retningslinjene er fastsatt av forbrukermyndighetene. I de nye reglene er det innført to nye begreper som har betydning ved taksering av boliger. De nye reglene skiller mellom primære rom (P-rom) og sekundære rom (S-rom). P-rommene er den viktigste delen av boligen, oppholdsrom som stue, kjøkken, bad og soverom. S-rom er uinnredede rom som kott og boder. Reglene er fullt og helt innført som standard fra 1.juli 2008.

Formålet med overnevnte vedtak er at Havebyselskapet nå tilpasser seg det nye regleverket og med en slik ny oppmåling får forankret de nye arealbegrepene. 

En slik oppmåling vil bidra til at arealet for boenheten/leiligheten blir kvalitetssikret og videre for borettslaget som helhet gi grunnlag for nøkkelberegninger av det framtidige vedlikeholdet. Korrekt arealfastsettelse vil også bidra til at andelen av felleskostnadene blir likt og rettferdig fordelt mellom andelshaverne.

Oppstart for første arealoppmåling er satt til torsdag 3.september-2009 og siste måling er planlagt ultimo februar 2011. Det vil ikke bli foretatt oppmålinger i skolens sommerferier og høst/vinterferier. Den konkrete oppmålingen vil skje i samarbeid med godkjent takstmann fra TAKSTHUSET AS og en representant fra administrasjonen i borettslaget.

Detaljene knyttet til dato for opp oppmåling for den enkelte beboer, gjennomføring, arealfastsettelse, regler for evt. klager etc., vil bli informert gjennom felles rundskriv og på nettsiden.I tillegg vil den enkelte andelshaver også bli tilskrevet i brevs form.

Endringer av husleie med bakgrunn i korrigerte arealfastsetter som følge en ny oppmåling vil iverksettes med virkning fra 1. SEPTEMBER-2009.